جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 3
شماره 3 سال 2
پاییز 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

TQM یک مفهوم کلی است که سبب بهبود مستمر در سازمان می شود. فلسفه TQM تاکید بر دیدگاهی سیستماتیک، منسجم و فراگیر سازمانی دارد و دامنه شمول آن بسیار وسیع است. این سیستم بر رضایت مشتریان داخلی و خارجی تاکید دارد و در سطح مدیریت، به دنبال بهسازی و به پویی مستمر تمام سیستم ها و فرایند ها است. TQM با همکاری تمام افراد به صورت گروه های چند بخشی بهبود را برای سازمان به ارمغان می آورد(1).اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعی بوده که در سال 1393 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش آماری شامل 150نفر از کارشناسان و مدیران حوزه ستادي معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشكي همدان است که حجم نمونه مورد مطالعه از طریق جدول مورگان-گریسی108 نفراست. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد ارزيابي عملكرد براساس مدل مدیریت کیفیت جامع است. روایی آن با کمک اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81 درصدتعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف و آزمونهای آماری توصیفی توسط نرم افزار18SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. امتیاز ارزیابی عملکرد حوزه ستادی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 113 از 200 امتیاز شد. تمام متغیر ها به غیر از توانمند سازی بیشتر از حد متوسط بودند. آموزش کارکنان با 65/4 در صد، برنامه ریزی استراتژیک33/63درصد و کیفیت با 63 درصد به ترتیب بیشترین امتیاز را کسب کرده و بهبود کیفیت و بهره وری با 52/53 درصد، اندازه گیری کیفیت با 53/52 درصد،توانمند سازی کارکنان با 66/46درصد به ترتیب کمترین امتیاز را حایز گردیدند.امتیاز113 در طیف119-80 قرار گرفته که نشان دهنده آن است که سازمان شروع به یادگیری و برنامه کیفیت و بهره وری نموده است. دراین سطح بایستی اهداف بر روی حرکت از مراحل برنامه ریزی به اجرای واقعی TQMبه منظور بدست آوردن تجربه عملی متمرکز گردد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت فراگیر، ، ارزیابی عملکرد، مدلTQM، ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان
جهان سازمانی امروز، جهانی پر رقابت و پر چالش است. این تلاطم محیطی سازمانهای بزرگ را بر آن داشته است تا کمال طلبی و بهبود مداوم را به عنوان استراتژی رقابتی خود در جهان امروز برگزینند. امروزه بسیاری از شرکتهای موفق دنیا بهره وری و پویایی سازمان خود را مدیون بکارگیری سیستم های بهبود می دانند. یکی از این سیستم های بهبود، کایزن است، که آن را بهبود مستمر در محیط کار سازمانی و نگرش مبتنی بر عقل سلیم در مدیریت نوین تعریف می نمایند.از رو این مقاله با طرح دیدگاهای بهبود مستمر در سازمان، ضرورت واهمیت آن را برای سازمان مورد توجه قرارمیدهد. هدف ازاین بحث ارائه مفاهیم کلی و توصیه هایی برای استقرار سیستم بهبود مستمردر سازمانها می‌باشد. امید است که با به کارگیری روش بهبود مستمردر سازمانها توسط مدیریت و کارکنان و اجرای مراحل این سیستم باعث افزایش بهره وری و بهبود در سازمانها وجلب رضایت مشتری باشیم .
DOI : 0
کلمات کلیدی : کایزن، ، مدیریت نوین، ، بهره وری، ، بهبود
هدف از این پژوهش، بررسی وتعیین وضعیت فرهنگ سازمانی سازمان آموزش وپرورش منطقه 7 شهر تهران از جهت میزان تناسب آن برای استقرار مدیریت دانش است. برای تعیین فرهنگ سازمانی پنج مولفه‌ی تیم سازی، مذاکره وگفتگو، ارتباطات، حمایت مدیریت عالی و یادگیری و مولفه های مدیریت دانش شامل کسب و تولید دانش، انتقال دانش، ذخیره دانش وتبدیل ایده دانش درنظر گرفته شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان در سال تحصیلی 90-89 است که تعداد آنها 70 نفر است. ابزار اندازه گیری فرهنگ سازمان پرسشنامه است که روایی آن به شیوه محتوا مورد تایید اساتید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 83%=α نشان از مناسب بودن پایایی این مقیاس دارد.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی و درصد تجمعی برای سئوالات جمعیت شناختی(عمومی) وبرای تجزیه وتحلیل سئوالات تخصصی از معیارهای میانگین ومیانه استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی از میان پنج مولفه، چهار مولفه‌ی تیم سازی، مذاکره وگفتگو، حمایت مدیریت عالی و یادگیری در وضعیت متوسط قراردارد و تنها ارتباطات در سازمان در وضعیت خوب ومطلوب است. با توجه به نتایج پژوهش امکان استقرار مدیریت دانش در سازمان مطلوب نیست.
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت دانش، ، فرهنگ سازمانی، ، آموزش و پرورش

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سعید شهابی نیا
مدیر مسئول :سعید شهابی نیا
سردبیر :دکتر علیرضا عقیقی
هیئت تحریریه :
دکتر علیرضا عقیقی
دکتر مرتضی مرادی
دکتر روح اله سهرابی
__ __
__ __
__ __
سعید شهابی نیا
مجید بالایی
غلامرضا کرمی
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده